آشنایی با مفاهیم انتزاعی

icon کتاب

icon پیش از دبستان، دبستان

انتزاع یک عمل خاص ذهنی است که در طی آن مفهومی فرازمانی و فرامکانی از مشاهده‌ و مقایسه‌ی چند چیز مشابه درک می‌شود. ذهن از صفات مشترک، مفهومی واحد و کلی، انتزاع می‌کند. امر انتزاعی، در مقابل امر عینی، ملموس و قابل مشاهده قرار می‌گیرد. کودکان تا سن یازده سالگی بیش از هرچیز با امور واقعی و قابل مشاهده ارتباط برقرار می‌کنند. شناخت کودکان از محیط پیرامون و درک مفاهیم مختلف از همین طریق صورت می‌گیرد. بنابراین لازم است که با همین زبان با کودکان سخن گفته شود. یکی از راه‌های انتقال مفاهیم مختلف به کودکان کتاب است. مفاهیم انتزاعی بسیار گسترده و متنوع‌اند و در کتاب‌های تصویری-داستانی به شکل‌های مختلفی به این مفاهیم پرداخته می‌شود. کتاب‌های تصویری ابزاری مناسب و دردسترس برای انتقال مفاهیمی‌ به کودکان هستند که توصیف آن‌ها در قالب کلمات، دشوار و گاهی ناممکن است. گاهی این مفاهیم کاملا عینی و در قالب شخصیت‌های واقعی یا فانتزی پرداخت می‌شود و گاهی از کنش‌ها و روابط میان شخصیت‌ها دریافت می‌شود.