شاه ریچارد

(King Richard)
thumbnail
۱۴ سال به بالا
در رامون، ستاره‌های یک محتوا با توجه به تحلیل کلی سنجه‌ها و نظر بررس و با هدف نشان دادن میزان هم‌راستایی آن اثر با نیازهای رشدی و تحولی گروه سنی موردنظر، ارزیابی می‌شود. با نحوه نوشتن بررسی در رامون آشنا شوید

فیلمی خانوادگی دربارهی دو تنیسور مشهور، آموزش و برنامهریزی والدین و سختکوشی و موفقیت دخترها در مسابقات

سال: 2021
  بررس فیلم: یکتا یونسی

  سنجه‌ها

  این بخش، مجموعه ای از سنجه‌های مثبت و منفی است که در هر محتوا بررسی می‌شوند، تعداد بولت‌ها نشانگر کمیت آن سنجه است. با کلیک روی هر سنجه می‌توانید توضیحات مربوط به آن را بخوانید.
اطلاعات بیشتر درباره سنجه‌ها را در لینک زیر ببنیید: هر سنجه نمایانگر چیست؟
  دختران خانواده به اهداف خود مشتاق هستند. اعضای خانواده با مشاهدهی بازی سرنا و ونوس هیجان زده میشوند وسر از پا نمیشناسند. فضایی امن و مملو از حس امید بین اعضای خانواده وجود دارد. شکستها و ناامیدیها با حمایت اعضای خانواده به موفقیت و امید بدل میشود. ریچارد به توان دخترانش باور دارد و هیچ دست ردی او را از رویای موفقیت دخترانش منصرف نمیکند. دخترها گاه به علت نژاد و طبقهی اجتماعی مورد تمسخر قرار میگیرند، ولی این ناملایمات تاثیر چندانی بر انگیزههای آنها ندارد و دخترها هر روز با نگرشی مثبت به خود و تواناییهایشان مینگرند.
  ریچارد مردی سخت کوش است که برای موفقیت دخترانش حاضر به هر فداکاری است. او برای آینده و اهداف فرزندانش برنامه میریزد و فرزندانش نیز با این برنامه همراهی میکنند. دختران صبور هستند و از بیتوجهی مربیان و رقبا ناراحت نمیشوند. خانوادهی ویلیامز نسبت به تک تک اعضا حسی حمایتگرانهای دارد و برای پیشرفت یکدیگر بهم کمک میکنند. خواهرها رابطهی خوبی باهم دارند و از موفقیت هم شاد میشوند و حسادتی نسبت به هم ندارند. وادین بین بچهها فرقی نمیگذارند و به همه یکسان ارزش قائلند. تلاشهای این خانواده برای اثبات تواناییهایشان در شکستن کلیشههای جنسیتزده و تبعیض نژادی در مورد فعالیتهای ورزشی دخترها و رنگینپوستان در عرصههای مختلف ورزش میتواند قابل الگوبرداری باشد.
  تعدادی از پسران خلافکار محل، به یکی از دختران ویلیامز تعرض کلامی میکنند و سعی دارند نظر او را به خود جلب کنند. بزرگسالان در برخی مهمانیها و کافهها در حال نوشیدنی مشروبات الکلی و سیگار برگ هستند. پدر و مادر در چند صحنه همدیگر را بغل میکنند و میبوسند. موضوع تبعیض نژاد و تاثیر آن در عرصههای مختلف ورزش و پیشرفت ورزشکاران نیز به جهان بزرگسالی متعلق است.
  الفاظ و عبارات توهین برانگیزی در فیلم به کار رفته است: مردک، دیوانه، حرف مفت، خرخون، فضول، احمق، خرفت، اشغال. برخی عبارت جنسیت زده و نژادپرستانه نیز در فیلم به کار رفته است، مثل کاکاسیاه و خوشگله. برخورد برخی مربیان تنیس و یا بازیکنان سفیدپوست با خانوادهی ویلیامز، متاثر از رنگ پوست و نژاد آنهاست و نگاهی تحقرآمیز به آنها دارند.
  فیلم مخاطب را به مطالعه دربارهی افراد معروف در عرصه ورزش و به ویژه ورزش تنیس ترغیب میکند و برشی از تاریخ فعالیتهای پرچالش رنگینپوستان در این عرصه را برای کسب جایگاه بهتر به نمایش میگذارد. همچنین ریچارد ویلیامز در خلال فیلم به دخترانش آموزههای اخلاقی خوبی را متذکر میشود از جمله صبر و تحمل در کسب نتیجه و حفظ تواضع درمقابل رقبا.
  گروهی پسران بزهکار خانواده‌ی ویلیامز را تهدید میکنند و در شبی به ریچارد حمله کرده و او را مورد ضرب و شتم قرار میدهند، طوریکه او بیهوش و زخمی میشود. ریچارد برای انتقام، با اسلحه به سمت پسران خلافکار میرود، ولی قبل از اقدام او، آنها توسط فردی ناشناس با اسلحه مورد حمله قرار میگیرند و رئیسشان کشته میشود. بین زن همسایه و پدر و مادر، تنشی رخ میدهد که به حضور پلیس و بازجویی خانگی خانوادهی‌ ویلیامز منتهی میشود.

  آنچه والدین باید بدانند

  در بخش آگاهی والدین درباره‌ کلیت محتوا، داستان و نکات مثبت و منفی آن نوشته‌ایم. همچنین به نکاتی اشاره می‌کنیم که ممکن است برای والدین مهم باشند.

  این فیلم که براساس زندگی دو تنیسور مشهور، سرنا و ونوس ویلیامز ساخته شده است، به چگونگی ورود این دو خواهر به عرصهی ورزش تنیس میپردازد. پدر خانواده، ریچارد ویلیامز به همراه مادر، از دوران کودکی بچهها را در زمینهی تنیس آموزش دادهاند. دخترها در آستانهی نوجوانی هستند و نیاز به مربی حرفهای دارند، ویلیامز با مربیان مشهور تنیس مذاکره میکند و فیلم بازی بچهها را برای آنها پخش میکند، اما مربیان تنیس، به علت نژاد و طبقهی اجتماعی این خانواده حاضر به همکاری نیستند، تا اینکه نهایتا مربیای، آموزش حرفهای دخترها را به عهده میگیرد. فضایی امن و مملو از حس امید بین اعضای خانوادهی ویلیامز وجود دارد. شکستها و ناامیدیها با حمایت اعضای خانواده، به موفقیت و امید بدل میشود. ریچارد به توان دخترانش باور دارد و هیچ دست ردی او را از رویای موفقیت دخترانش منصرف نمیکند. والدین برای آینده و اهداف فرزندانشان برنامه میریزند و فرزندان نیز با این برنامه همراهی میکنند و با صبر و تحمل، از کنار بیتوجهی مربیان و رقبا میگذرند و فقط بر اهدافشان تمرکز میکنند. فیلم بر اهمیت باورمندی به تواناییها، سختکوشی و استقامت و مبارزه برای اهداف تاکید دارد و نقش حمایت خانواده در کامیابی فرزندان را به شکلی موثر جلوه میدهد.
  فیلم شامل برخی صحنههای خشونتآمیز است، از جمله تعرض گروهی بزهکار به دختران و حمله و ضرب و شتم بین آنها و پدر خانواده، طوریکه باعث بیهوشی و جراحت ریچارد میشود. ریچارد برای انتقام، با اسلحه به سمت آنها میرود، ولی آنها توسط فردی ناشناس با اسلحه مورد حمله قرار میگیرند و رئیسشان کشته میشود. بین زن همسایه و پدر و مادر، تنشی رخ میدهد که به حضور پلیس و بازجویی خانگی خانوادهی‌ ویلیامز منتهی میشود. پسری به دختری تعرض کلامی میکند و سعی دارد نظر او را به خود جلب کنند. بزرگسالان در برخی مهمانیها و کافهها در حال نوشیدنی مشروبات الکلی و سیگار برگ هستند. پدر و مادر در چند صحنه همدیگر را بغل میکنند و میبوسند. موضوع تبعیض نژاد و تاثیر آن در عرصههای مختلف ورزش و پیشرفت ورزشکاران نیز به جهان بزرگسالی متعلق است. الفاظ و عبارات توهینبرانگیزی نیز در فیلم به کار رفته است. تماشای این فیلم برای کودکان و نوجوانان زیر 12 سال پیشنهاد نمی‌شود. برای نوجوانان بین 12 تا 14 سال هم در صورتی پیشنهاد می‌شود که آن را با همراهی بزرگترها تماشا کنند تا فرصت داشته باشند در صورت نیاز با هم گفتگو کنند.

  چکیده داستان

  داستان دربارهی برشی از زندگی دو تنیسور معروف، ونوس و سرنا ویلیامز است. آنها از کودکی، تحت تعلیم پدر و مادرشان، این ورزش را آموختهاند. در آستانهی نوجوانی دخترها، پدرشان، ریچارد ویلیامز بدنبال مربی حرفهای برای آموزش بچههاست. مربیهای تنیس به خاطر نژاد و طبقهی اجتماعی خانوادهی ویلیامز، حاضر به پذیرش دخترها برای آموزش نیستند. ریچاد با نمایش فیلم بازی دخترها، مربیانی را متقاعد میکند که آموزش دخترها را به عهده بگیرند. دخترها تحت تعلیم مربیان جدیدشان، در مسابقات متعدد برنده میشوند و در عرصهی ورزش تنیس به شهرت میرسند.

  تصاویر و ویدیو‌ها

  فرصت‌هایی برای گفتگو

  در این بخش موضوعات و سوالاتی را درباره هر محتوا مطرح می‌کنیم که صحبت راجع به آن‌ها می‌تواند برای بچه‌ها و خانواده‌ها مفید باشد و به درک بهتر اثر و موضوعات مطرح شده در آن منجر شود.

  فکر میکنید در دعوای بین خانوادهی ویلیامز و زن همسایه، کدام طرف بیشتر حق داشت و نظرش درستتر بود؟ آیا ریچارد فرزندانش را به سختی بیش از حد انداخته بود یا تصمیمش درست بود؟
  به نظر شما، خانواده برای رشد فرزندانش چه نقشی میتواند و لازم است ایفا کند؟ اگر فرزندی در خانوادهای نامناسب بزرگ شده باشد، جامعه چه نقشی برای جبران این کمبود میتواند ایفا کند؟
  اگر جای سرنا بودید، از رفتار بقیه نسبت به خود چه حسی پیدا میکردید؟ به نظر شما، بقیه بین او و خواهرش، ونوس فرق میگذاشتند؟

  مشخصات فیلم و انیمیشن

  کارگردان Reinaldo Marcus Green
  مدت زمان ۱۴۵
  کشور سازنده آمریکا
  استودیو Warner Bros.
  بازیگران Aunjanue Ellis، Jon Bernthal، will smith
  سال انتشار ۲۰۲۱